ارتقاء مرتبه علمی رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

 

دکتر چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و دبیر منطقه ۷ مراکز مشاوره دانشگاه های کشور موفق به ارتقاء رتبه علمی از دانشیاری به استادی شدند. سطح کمی و کیفی فعالیت های آموزشی، مسؤولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرش های مطلوب فرهنگی، مشارکت در طراحی، راه اندازی و برگزاری کارگاه های آموزشی، کسب جوایز متعدد فرهنگی و آموزشی، اجرا و نظارت بر طرح های مختلف کاربردی و چاپ مقالات و داوری آنها از جمله شاخص های دخیل در ارتقاء مرتبه علمی ایشان بودند.