انعقاد تفاهم نامه بین مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و سازمان سیما، منظر و فضای سبز

 

پیرو درخواست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شیراز در خصوص ارزیابی وضعیت سلامت روان کارکنان، مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز اقدام به انعقاد تفاهم نامه ای در این خصوص نمود. بر اساس این تفاهم نامه، مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز متعهد گردید پس از سنجش روانی کارکنان و انجام مصاحبه های تخصصی لازم، گزارشی از سطح سلامت روان هر فرد را به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شیراز ارایه دهد. گزارش کلی ارایه شده از سوی این مرکز  توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شیراز به منظور برنامه ریزی های اصولی جهت بهبود کیفیت زندگی کارکنان و ارتقاء سطح بهداشت روانی آنان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.