برگزاری کارگاه آموزشی بررسی شیوه نامه مداخله در بحران

با توجه به نقش شایان توجه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی در شناسایی دانشجویان در معرض خطر و ارجاع آنان به مراکز درمانی، مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ” بررسی شیوه نامه مداخله در بحران” ویژه سرپرستان کلیه خوابگاه های دختران و پسران در قالب سه گروه مجزا نمود. در این کارگاه چهار ساعته، قوانین و روند اجرایی ارجاع دانشجویان، چالش های موجود در این زمینه و راهکارهای آن به مخاطبان ارایه و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.