حضور دکتر ژان لوک وانیه در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

 

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز میزبان دکتر ژان لوک وانیه، روان کاو کودک و نوجوان و استاد دانشگاه نیس فرانسه، بودند. در این نشست صمیمانه، در خصوص امکانات و فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه شیراز و دانشگاه فرانسه بحث و تبادل نظر شد. دکتر وانیه با استقبال از اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت روان دانشجویان ایرانی برتعامل بیشتر روان شناسان ایرانی و فرانسوی تأکید نمودند. وی با اشاره بر جو روان کاوانه حاکم بر سیستم روان درمانی فرانسه اظهار امیدواری کردند که با تعامل دو دانشگاه، زمینه همکاری و آموزش کیفی دانشجویان به ویژه در زمینه روان کاوی فراهم گردد.