مدیریت و کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

۱

دکتر چنگیز رحیمی

رییس مرکز

 ۱

۲

فریده کامران پور

معاون مرکز

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b1-002

۳

عباس فراشبندی

رئیس امور اداری

 

۴

مریم چیت سازی

کارشناس

 

۵

المیرا تارنگ

کارشناس

 

۶

کیمیا خدابخشی

کارشناس

 

۷

الهام قوانلو

مددکار اجتماعی

 

۸

فاطمه کدخدایی

مددکار اجتماعی

 

۹

راضیه ابراهیمی

مسؤول پذیرش

 

۱۰

ستاره شیرزادی

مسؤول پذیرش

 

۱۱

سارا خورشیدی

مسؤول پذیرش

 

۱۲

بهمن لطفی

مسؤول تدارکات