مرکز مشاوره دانشگاه شیراز میزبان مددکاران اجتماعی سراسر کشور

 

برگزاری کارگاه های آموزشی کشوری “مددکاری اجتماعی” با هدف ارتقای دانش و مهارت مددکاران اجتماعی شاغل در مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز آغاز گردید. در اولین گروه این کارگاه های آموزشی، مددکاران مراکز مشاوره مناطق هفت، هشت و نه کشور با نقش مددکاران اجتماعی در مراکز مشاوره، تئوری های مددکاری اجتماعی، رویکردهای مداخلاتی، کاربرد و بازتولید سرمایه اجتماعی در مددکاری آشنا شدند و در قالب گروه های متعدد به انجام تکالیف عملی پرداختند.