دانشجوی گرامی

به اطلاع می رساند در سال تحصیلی جدید کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز اعم از دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان ورودی های قبل موظف به شرکت در طرح کشوری کارنامه سلامت روان می باشند، بدین منظور خواهشمند است فایل راهنمای زیر را دانلود و طبق آن نسبت به تکمیل فرم کارنامه سلامت روان خود اقدام نمایید.