مدیریت و کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

دکتر چنگیز رحیمی

رییس مرکز

 

۲

فریده کامران پور

معاون مرکز

۳

عباس فراشبندی

 امور اداری

 

۴

مریم چیت سازی

کارشناس

 

۵

المیرا تارنگ

کارشناس

 

۶

کیمیا خدابخشی

کارشناس

 

۷

المیرا بساق

کارشناس

 

۸

الهام قوانلو

مددکار اجتماعی

 

۹

فروغ علمداری

مددکار اجتماعی

 

۱۰

راضیه ابراهیمی

مسؤول پذیرش

 

۱۱

ستاره شیرزادی

مسؤول پذیرش