مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز میزبان رییس دانشگاه شیراز

آقای دکتر محمد مؤذنی، رییس دانشگاه شیراز، روز چهارشنبه ششم بهمن ماه از مرکز مشاوره و روان درمانی این دانشگاه بازدید نمودند. در این بازدید، طی جلسه ای که با حضور رییس و معاون مرکز برگزار گردید به اهم مشکلات و چالش های پیش روی مرکز مشاوره اعم از کمبود نیروهای اجرایی و تخصصی مرکز، اصلاح چارت سازمانی، مناسب سازی فضای مرکز و … پرداخته شد و پس از این جلسه، کارشناسان مرکز، وظایف و فعالیت های خود را برای دکتر مؤذنی تشریح و به بیان مسایل و دغدغه های کاری خود پرداختند.

در پایان این بازدید دکتر مؤذنی مراتب همکاری و مساعدت خود را برای حمایت از مرکز مشاوره و پیشبرد اهداف آتی آن اعلام نمودند.