شرکت در کارگاه ها ،دوره های آموزشی و جلسات مشاوره برای عموم آزاد می باشد.